Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 trong quản lý nhà nước tại Chi cục.
Mã số đề tài
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Đà Nẵng
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập