Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất của làng nghề truyền thống đan lát tre Yến Nê xã Hòa Tiến huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng.
Mã số đề tài Đã nghiệm thu 04/2003
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Phòng Kế hoạch Đầu tư huyện Hòa Vang
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập