Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Giải pháp lập và quản lý thống nhất hệ thống cao - tọa độ bản đồ thành phố Đà Nẵng.
Mã số đề tài Đã nghiệm thu 06/2006
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập