Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM XÂY DỰNG VÀ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài Building Up Sustainablity Center
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài
Trụ sở chính Số 22 đường Phước Lý 4, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Tổng số vốn 376.000.000 đồng
Cơ quan quyết định thành lập Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng
Cơ quan quản lý trực tiếp Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Lê Lan Lợi CMND số 205166440 do Công an tỉnh Quảng Nam cấp ngày 22/7/2008
Lĩnh vực hoạt động - Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường, tài nguyên thiên nhiên…; Xây dựng mạng lưới thúc đẩy nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Xây dựng các mô hình phát triển bền vững;
- Nghiên cứu các giải pháp bảo tồn và phục hồi đa dạng sinh học; Nghiên cứu các giải pháp giám sát, kiểm soát ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí, chất thải rắn…);
- Thực hiện quan trắc môi trường (không khí, đất, nước…); Kiểm soát chất lượng nguồn nước, không khí, đất; Đánh giá chất lượng môi trường và cảnh báo sớm ô nhiễm;
- Khôi phục chất lượng môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên theo hướng tiếp cận tổng hợp;
- Xây dựng mô hình trồng và phục hồi các hệ sinh thái tiêu biểu, đặc biệt là khu vực vùng ven biển; Thúc đẩy các mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên;
- Xây dựng tài liệu học tập các vấn đề môi trường và phát triển bền vững; Tổ chức các chương trình giáo dục truyền thông về môi trường và phát triển bền vững, các hoạt động trải nghiệm để tăng cường kết nối con người với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội;
- Tham gia nghiên cứu, tư vấn hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc ban hành các chính sách, chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững./.
Ngày cấp phép 15/03/2021
Ghi chú Giấy chứng nhận số 04/2021, cấp ngày 15/3/2021
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập