LỊCH CƠ QUAN TUẦN 10 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

07h15 Tham dự Lễ phát động hưởng ứng "Tuần lễ áo Áo dài" 2021 PGĐ Hậu Hội LHPN TP Đà Nẵng - số 01 Pasteur VP bố trí xe
8h30 Họp cán bộ chủ chốt của Sở về các dung: Điều chỉnh phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc; Góp ý nội dung báo cáo làm việc với Thường trực Thành ủy; Góp ý Đề án tái cấu trúc Trung tâm Thông tin Giám đốc Sở Ban Giám đốc; trưởng các phòng, đơn vị Phòng họp số 1, tầng 22 TTHC VP, KHTC, TTTT
14h00 Tham dự Hội thảo đánh giá hiện trạng về rác thảo nhựa và định hướng ưu tiên cho kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 PGĐ Hậu Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố

8h00 Họp tư vấn xác định nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 PGĐ Hoàng, Hội đồng, Đại biểu, Doanh nghiệp, P.QLCN, P.QLKH, TTTT, P.KHTC Hội trường 100 chỗ, tầng 22 TTHC
14h00 Họp tư vấn xác định nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 PGĐ Hậu, Hội đồng, Đại biểu, Doanh nghiệp, P.QLCN, P.QLKH, TTTT, P.KHTC Hội trường 100 chỗ, tầng 22 TTHC8h00 Họp Hội đồng tư vấn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Đề án khung nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen PGĐ Hậu, QLKH, TTCNSH, Hội đồng tư vấn, Đại biểu Phòng họp số 1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập