Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Thử nghiệm chế phẩm EM để xử lý môi trường tại bãi rác Khánh Sơn và hồ Thạc Gián.
Mã số đề tài Nghiệm thu tháng 12/1999
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập