Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Biến đổi tâm lý xã hội của cư dân thành phố Đà Nẵng dưới tác động của quá trình đô thị hóa.
Mã số đề tài Nghiệm thu tháng 11/2007
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Viện Xã hội học
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập