Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Thực trạng và giải pháp phòng chống bệnh đái tháo đường ở dộ tuổi 20 đến 64 tuổi tại thành phố Đà Nẵng.
Mã số đề tài Nghiệm thu tháng 12/2007
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Trung tâm y tế dự phòng Đà Nẵng
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập