Kế hoạch tổ chức tập huấn và Hội thi lập hồ sơ, công tác lưu trữ 26/07/2018

Kết quả công tác Cải cách hành chính, công tác Văn thư - Lưu trữ của Sở Khoa học và Công nghệ đạt được từ 2015 đến 2017 21/06/2018

Kế hoạch công tác văn thư - lưu trữ năm 2018 16/04/2018

Kế hoach hoạt động công tác cải cách hành chính năm 2018 của Sở 16/04/2018

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 01/01/2018

Ngày 08/12/2017, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã phê duyệt Báo cáo số 187/BC-SKHCN về việc báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018.

Kết quả thực hiện xây dựng "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ 14/12/2017

Kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng 11/12/2017

Kết quả thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng 11/12/2017

Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 11/12/2017

Kết quả thực hiện công tác truyền thông cải cách hành chính năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ 11/12/2017

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

Đăng nhập