Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và ... 07/12/2018

Triển khai các quy định của HĐND và UBND thành phố liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công 17/10/2018

Triển khai các quy định của HĐND và UBND thành phố liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ 17/10/2018

Ngày 08 tháng 10 năm 2018 Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 4522/QĐ-UBND công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/10/2018

Thông báo một số văn bản mới của Trung ương thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ 12/10/2018

Công bố bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu 04/10/2018

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiểu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường k... 04/10/2018

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 70/2018/NĐ-CP về quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua triển khai nhiệm vụ KH&C... 05/09/2018

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 70/2018/NĐ-CP về quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua triển khai nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn Nhà nước

Thu thập, tổng hợp thông tin thống kê khoa học và công nghệ 31/08/2018

Trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ 06/08/2018

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 30/2018/QĐ-TTg ngày 31/7/2018, về việc quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh...

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

Đăng nhập