Hướng dẫn Quy trình xét công nhận sáng kiến tại cơ sở 26/07/2016

Để các cơ quan, đơn vị thuận lợi trong hoạt động xét công nhận sáng kiến tại cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Hướng dẫn số 03/HD-SKHCN ngày 15 tháng 12 năm 2015 về Quy trình xét công nhận sán...

Thanh tra 16/06/2014

Sáng kiến và lao động sáng tạo 16/06/2014

Đăng ký đề tài khoa học và công nghệ 16/06/2014

Sáng kiến và lao động sáng tạo 23/02/2011

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập