Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Qui hoạch tuyến giao thông công cộng thí điểm của TP. Đà Nẵng
Mã số đề tài Đã nghiệm thu 05/2004
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực khoa học xã hội
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Trung tâm nghiên cứu bảo vệ môi trường
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập