Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Phát triển dịch vụ vận tải và kho bãi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.
Mã số đề tài
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>









Đăng nhập