Góp ý dự thảo Góp ý dự thảo

STT Hành động
1 Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp thành phố 09/06/2017 20/06/2017 Xem góp ý
2 DỰ THẢO QUI ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 10/02/2015 10/03/2015 Xem góp ý
3 DỰ THẢO QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG, PHÂN BỔ DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 13/10/2015 05/11/2015 Xem góp ý
4 Dự thảo Quyết định Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 13/04/2017 18/04/2017 Xem góp ý
5 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025. 01/09/2020 01/10/2020 Xem góp ý
6 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về tài chính thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/03/2020 17/03/2020 Xem góp ý
7 Nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/09/2018 26/10/2018 Xem góp ý
8 Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng 18/07/2017 27/07/2017 Xem góp ý
9 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng 01/04/2019 10/05/2019 Xem góp ý
10 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀ KH&CN THUỘC UBND CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN 17/09/2014 25/09/2014 Xem góp ý
11 Tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 28/04/2020 28/05/2020 Xem góp ý
12 Đề án Quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 01/04/2019 10/04/2019 Xem góp ý
13 Đề cương Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/03/2020 24/04/2020 Xem góp ý
14 Đề cương Nghị quyết quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng 28/02/2019 28/03/2019 Xem góp ý
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập