Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng một số loài cây thuốc tại thành phố Đà Nẵng 02/10/2020

Với mục tiêu khai thác, sử dụng và xây dựng mô hình trồng một số loài cây thuốc một cách khoa học, Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng đã chủ trì thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hì...

Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” 08/03/2019

Ngày 08/3, tại phòng họp 2, khu A của Đại học Đà Nẵng. Căn cứ kế hoạch hoạt động công tác năm 2019, Ban chủ nhiệm chương trình KC-4.0/19-25 đã phối hợp với Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế...

Chương trình khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2025 18/09/2017

Xây dựng chương trình khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng là tất yếu để định hướng cho hoạt động nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng, giúp cho các nhà khoa học đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ kh...

Chương trình KC.03/11-15 sơ kết công tác triển khai các đề tài/dự án và định hướng công tác đến năm 2015 22/04/2014

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường 22/04/2014

Ban hành Nghị quyết Trung ương 6 về phát triển KHCN 22/04/2014

Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục và tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ... 22/04/2014

Thông tư quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng 22/04/2014

Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự ... 22/04/2014

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập