Để các cơ quan, đơn vị thuận lợi trong hoạt động xét công nhận sáng kiến tại cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Hướng dẫn số 03/HD-SKHCN ngày 15 tháng 12 năm 2015 về Quy trình xét công nhận sáng kiến tại cơ sở, trong đó, hướng dẫn cụ thể cơ sở có quyền và trách nhiệm xét công nhận sáng kiến, đối tượng được công nhận là sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến.

Các văn bản pháp quy liên quan:

Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về ban hành Điều lệ Sáng kiến.

Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến.

Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế xét khen thưởng sáng kiến có tác dụng, hiệu quả đối với thành phố.

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập