Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Những giải pháp cơ bản nhằm khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan tại thành phố Đà Nẵng
Mã số đề tài Thời gian nghiệm thu: 3/2004
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực khoa học xã hội
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập