Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Ảnh hưởng của một số yếu tố kinh tế - xã hội và môi trường đối với bệnh lao tại thành phố Đà Nẵng. Thực trạng và giải pháp
Mã số đề tài Thời gian nghiệm thu: 7/2004
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học y, dược
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập