Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và 2015
Mã số đề tài Thời gian nghiệm thu: 7/2004
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực khoa học xã hội
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập