Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Văn xuôi Quảng Nam – Đà Nẵng sau 1975 - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Mã số đề tài Nghiệm thu tháng 8/2006
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học nhân văn
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>