Thông báo đề xuất đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở năm 2013
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 22/04/2013 Lượt xem: 8

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, quận/huyện thuộc UBND thành phố;

- Các cơ quan, đơn vị khoa học và công nghệ;

- Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 10589/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2012 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo các đơn vị, cá nhân đề xuất các đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở năm 2013.

Căn cứ đề xuất và yêu cầu đối với các đề tài, dự án cấp cơ sở:

- Theo yêu cầu nhiệm vụ phát triển của ngành, đơn vị.

- Hướng dẫn số 02/HD-SKHCN ngày 09/5/2006 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

- Kinh phí tối đa: 30 triệu đồng cho mỗi nhiệm vụ.

- Mỗi đơn vị chỉ đề xuất 01 nhiệm vụ.

Tham gia đăng ký trực tuyến tại Mục Đăng ký phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN trên website của Sở KH&CN http://www.dost.danang.gov.vn. Đồng thời phiếu đề xuất xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng, trước ngày 30/4/2013.

Mẫu phiếu đề xuất đề tài, dự án KH&CN và các thông tin liên quan tham khảo được đăng tải tại Website: http://www.dost.danang.gov.vn- Phần Thủ tục hành chính/Đăng ký đề tài KH&CN.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ Cơ sở, theo số điện thoại: 05113837205, email qlkhcncs@danang.gov.vn.

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết để đề xuất.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập