Phân công thực hiện nhiệm vụ về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 24/12/2012 Lượt xem: 19

Thực hiên Quyết định số 9298/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18-Ctr/TU của Thành ủy Đà Nẵng về việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phân công thực hiện nhiệm vụ về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở như sau:

I.NHIỆM VỤ DO CÁC ĐƠN VỊ KHÁC CHỦ TRÌ

1. Nhiệm vụ: “Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trực tiếp sản xuất và hạ tầng khoa học công nghệ trực tiếp sản xuất, khuyến khích đổi mới công nghệ và sử dụng công nghệ hiện đại”

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Đầu mối phối hợp của Sở: Phòng Quản lý Khoa học

Thời gian hoàn thành: Năm 2015.

2. Dự án: “Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia”

Đơn vị chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ

Đầu mối phối hợp của Sở: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ

Thời gian hoàn thành: Năm 2020.

3. Dự án: “Viện Ứng dụng công nghệ bức xạ”

Đơn vị chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ

Đầu mối phối hợp của Sở: Phòng Quản lý Công nghệ

Thời gian hoàn thành: Năm 2020.

  1. II.NHIỆM VỤ DO SỞ CHỦ TRÌ

1. Nhiệm vụ: “Xây dựng cơ chế, chính sách gắn kết hoạt động của các phòng thí nghiệm trọng điểm với hoạt động của các khu công nghệ và các cơ sở sản xuất”

Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Khoa học

Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý Công nghệ

Thời gian hoàn thành: Năm 2015.

2. Nhiệm vụ: “Hoàn thiện Trung tâm Công nghệ Sinh học và Cơ sở Nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 1)”

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công nghệ Sinh học

Đơn vị phối hợp: Văn phòng

Thời gian hoàn thành: Năm 2013.

3. Nhiệm vụ: “Xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa nấm ăn và nấm dược liệu tại thành phố Đà Nẵng”

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công nghệ Sinh học

Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Phòng Quản lý Khoa học

Thời gian hoàn thành: Năm 2014.

4. Nhiệm vụ: “Hoàn thiện Trung tâm Công nghệ Sinh học và Cơ sở Nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 2)”

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công nghệ Sinh học

Đơn vị phối hợp: Văn phòng

Thời gian hoàn thành: Năm 2015.

5. Nhiệm vụ: “Đầu tư nâng cao năng lực hoạt động Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ”

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ

Đơn vị phối hợp: Văn phòng

Thời gian hoàn thành: Năm 2015.

6. Nhiệm vụ: “Đầu tư nâng cao năng lực hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng”

Đơn vị thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Đơn vị phối hợp: Văn phòng

Thời gian hoàn thành: Năm 2015.

7. Nhiệm vụ: “Đầu tư nâng cao năng lực hoạt động Trung tâm Công nghệ sinh học”

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công nghệ Sinh học

Đơn vị phối hợp: Văn phòng

Thời gian hoàn thành: Năm 2015.

8. Dự án: “Phòng Thí nghiệm Enzim - Protein”

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công nghệ Sinh học

Đơn vị phối hợp: Văn phòng

Thời gian hoàn thành: Năm 2020.

9. Nhiệm vụ: “Xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ, ưu tiên các cơ sở dữ liệu về kết quả nghiên cứu trong nước, điều tra cơ bản, các công nghệ mới phục vụ các ngành kinh tế chủ lực của thành phố và khu vực”

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ

Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý Công nghệ./.

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập