Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục và tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 04/10/2012 Lượt xem: 13

Ngày 27 tháng 8 năm 2012, Th trưởng B Khoa hc và Công ngh Trn Vit Thanh đã ký ban hành Thông tư s 16/2012/TT-BKHCN quy đnh v vic ni dung, trình t, th tc và t chc thc hin kim tra nhà nước v cht lượng sn phm trong sn xut thuc trách nhim qun lý ca B Khoa hc và Công ngh.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập