Thành lập Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 04/05/2012 Lượt xem: 8

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 1263/UBND-NCPC ngày 07/3/2012 về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 58/QĐ-SKHCN ngày 23/4/2012 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thay thế Quyết định số 206/QĐ-SKHCN ngày 28/10/2008 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Đồng thời, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-SKHCN ngày 23/4/2012 về việc sát nhập Phòng Kế hoạch - Tài chính vào Văn phòng và Quyết định số 60/QĐ-SKHCN ngày 23/4/2012 về việc thành lập Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở KH&CN thực hiện công tác hướng dẫn, theo dõi hoạt động của hệ thống quản lý khoa học và công nghệ cấp quận/huyện, của các sở, ban, ngành tại địa phương; công tác thống kê khoa học và công nghệ, là thường trực Hệ thống Quản lý chất lượng của Cơ quan Văn phòng Sở.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập