Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm chống lãng phí quý I năm 2012
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 09/04/2012 Lượt xem: 7

Trong quý I năm 2012 Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như sau:

1) Trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước

- Thực hiện tốt theo cơ chế quản lý tài chính, quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan quản lý nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm

2006 của Chính phủ quy định tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:

- Công khai những quy định về sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao. Đồng thời, thực hiện tốt các định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiết kiệm trong chi tiêu hành chính, đảm bảo chi đúng tiêu chuẩn, đúng định mức, đúng mục đích. Không sử dụng xe công vào việc riêng, tiết kiệm xăng xe.

- Thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện: thực hiện tốt việc tắt tất cả các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc, hạn chế không để thiết bị sử dụng điện trong trạng thái chờ; quy định chỉ bật điều hoà khi nhiệt độ môi trường trên 300C, khuyến khích sử dụng quạt thay thế cho điều hòa.

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở rà soát lại quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như các văn bản pháp luật có liên quan.

2) Trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Các công trình xây dựng cơ bản do Sở quản lý được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đúng mục đích, thực hiện đấu thầu cạnh tranh. Trong quý IV năm 2011, thông qua đấu thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác tại Cơ quan Văn phòng Sở, Sở đã tiết kiệm được 41,601 triệu đồng so với dự toán đã được duyệt.

3) Trong quản lý trụ sở làm việc, đất đai, tài nguyên

Diện tích trụ sở làm việc của đơn vị được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, không có hiện tượng sử dụng sai mục đích hoặc để hoang hoá.

4) Trong đào tạo, quản lý và sử dụng lao động:

- Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; thường xuyên có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng công chức, viên chức, luân chuyển, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, lao động phát huy khả năng chuyên môn, trong thực thi nhiệm vụ, sử dụng thời gian lao động có hiệu quả.

- Tiếp tục phát động và triển khai đến toàn thể, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt các bước tiếp theo của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, nhiệm vụ của ngành đã đề ra. Thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, viên chức, lao động đảm bảo tốt các điều kiện làm việc nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập