Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 16/06/2014 Lượt xem: 20

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức/cá nhân chủ trì nhiệm vụ đăng ký và giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước tại Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN).

Bước 2. Thẩm định hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước.

Bước 3. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến địa chỉ: Quầy số 24 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng - Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Trả kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký được trả trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến tổ chức/cá nhân.

 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

- 01 (một) Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước cho mỗi nhiệm vụ KH&CN (theo mẫu quy định).

- 01 (một) bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN và các báo cáo, tư liệu liên quan khác (nếu có). Bản giấy báo cáo tổng hợp kết quả phải đóng bìa cứng, gáy vuông và có xác nhận của tổ chức chủ trì (nếu có), cá nhân chủ trì nhiệm vụ.

- 01 (một) văn bản chứng nhận kết quả đã được công nhận của cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN có thẩm quyền.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc/01 bộ hồ sơ kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở KH&aCN tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước.

 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở KH&CN.

 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước.

 

8. Phí và lệ phí:

Phí: Không có.

Lệ phí: Không có.

 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước theo Mẫu 6 (tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) (Mẫu 06: Tải về tại đây).

 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

 

 

* THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

- Địa chỉ: Quầy số 24, Tầng 1 - Trung tâm Hành chính Đà Nẵng. Số 03 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Số điện thoại 0511.3891916. Fax: 0511.3822864. Email: qlkh-skhcn@danang.gov.vn

 

* PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH VÀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN HỆ:

- Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính - Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng.

- Địa chỉ: Tầng 11 Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận hải Châu, TP. Đà Nẵng. Số điện thoại 0511.3895389. Email: kstthc@danang.gov.vn.

 
 
 
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập