Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 16/06/2014 Lượt xem: 24

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước tại Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&;CN).

- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhiệm vụ KH&CN được nghiệm thu chính thức, tổ chức chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm đăng ký và giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại Sở KH&CN.

- Đối với các kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp:

+ Trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN đã đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trước khi được cơ quan quản lý nhiệm vụ KH&CN nghiệm thu chính thức thực hiện đăng ký kết quả theo gạch đầu dòng thứ nhất trong Mục a.

+ Trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN đăng ký quyền bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp sau khi được nghiệm thu chính thức, thực hiện đăng ký kết quả tại Sở KH&CN trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, nhưng không muộn hơn 60 ngày kể từ ngày được nghiệm thu chính thức.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

Bước 3. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở KH&CN tiến hành cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

 

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến địa chỉ: Quầy số 24 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng - Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Trả kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký được trả trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến tổ chức/cá nhân.

 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

- 01 (một) Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cho mỗi nhiệm vụ KH&CN (theo mẫu quy định);

- 02 (hai) bản giấy đối với Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ và Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ (mỗi loại 02 bản, đã hoàn thiện sau khi nghiệm thu chính thức). Bản giấy phải đóng bìa cứng, gáy vuông và có xác nhận của tổ chức chủ trì nhiệm vụ về việc đã hoàn thiện kết quả thực hiện nhiệm vụ sau khi nghiệm thu chính thức;

- 02 (hai) đĩa CD lưu bản điện tử đối với: Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ; Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ; Phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát, bản đồ, bản vẽ, ảnh, tài liệu đa phương tiện, phần mềm (nếu có). Bản điện tử phải sử dụng định dạng Portable Document (.pdf) và phải sử dụng phông chữ tiếng Việt Unicode (Times New Roman) theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 6009:2001). Bản điện tử phải thể hiện đúng với bản giấy, được ghi trên đĩa quang và không được đặt mật khẩu;

- 01 (một) bản sao Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; Văn bản xác nhận về sự thỏa thuận của các tác giả về việc sắp xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ (nếu có); Đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có) kèm theo bản chính để đối chiếu khi giao nộp;

- 01 (một) Phiếu mô tả công nghệ đối với nhiệm vụ KH&CN mà sản phẩm bao gồm quy trình công nghệ (theo mẫu quy định).

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

 

4. Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở KH&CN.

 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

 

8. Phí và lệ phí:

Phí: Không có

Lệ phí: Không có

 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Phiếu Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước theo Mẫu 5 (Tải về tại đây);

- Phiếu mô tả công nghệ (đối với nhiệm vụ KH&CN mà sản phẩm bao gồm quy trình công nghệ) theo Mẫu 8 (Tải về tại đây).

 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

 

 

 

* THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

- Địa chỉ: Quầy số 24, Tầng 1 - Trung tâm Hành chính Đà Nẵng. Số 03 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Số điện thoại 0511.3891916. Fax: 0511.3822864. Email: qlkh-skhcn@danang.gov.vn.

 

* PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH VÀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN HỆ:

- Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính - Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng.

- Địa chỉ: Tầng 11 Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận hải Châu, TP. Đà Nẵng. Số điện thoại 0511.3895389. Email kstthc@danang.gov.vn.

 

 

 
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập