Thủ tục Cho phép tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác đặt văn phòng đại diện/chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng hoặc đăng ký thay đổi, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện/chi nhánh.
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 16/06/2014 Lượt xem: 20

1 Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cho phép đặt văn phòng đại diện/chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng hoặc đăng ký thay đổi, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện/chi nhánh tại Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN). Chuyên viên phụ trách có nhiệm vụ tiếp nhận và kiểm tra sơ bộ hồ sơ.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ

a) Hồ sơ không hợp lệ: Trả lại hồ sơ cho tổ chức đồng thời kèm theo văn bản do Lãnh đạo Sở ký thông báo rõ lý do vì sao hồ sơ liên quan không thể giải quyết;

b) Hồ sơ hợp lệ: Sở KH&CN trình UBND thành phố xem xét ra quyết định hoặc Sở KH&CN có văn bản xác nhận, thông báo về nội dung đăng ký tương ứng.

Bước 3. Trả kết quả cho tổ chức

Chuyên viên phụ trách có trách nhiệm vào sổ lưu và gửi Quyết định của UBND thành phố hoặc văn bản xác nhận của Sở KH&CN về nội dung đăng ký tương ứng cho tổ chức và các cơ quan có liên quan.

 

2 Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến địa chỉ: Quầy số 24 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng - Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Trả kết quả: Quyết định của UBND thành phố hoặc văn bản xác nhận của Sở KH&CN được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho tổ chức.

 

3 Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

a) Hồ sơ đề nghị cho phép đặt văn phòng đại diện/chi nhánh:

1. Công văn của tổ chức về việc đề nghị cho phép đặt văn phòng đại diện/chi nhánh. Trường hợp tổ chức có cơ quan chủ quản thì việc đặt văn phòng đại diện/ chi nhánh của tổ chức phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của cơ quan chủ quản hoặc hoặc có quy định cho phép đặt văn phòng đại diện/chi nhánh trong điều lệ, quy chế tổ chức hoạt động của tổ chức, của cơ quan chủ quản tổ chức;

2. Quyết định của tổ chức về việc thành lập văn phòng đại diện/chi nhánh, bổ nhiệm cán bộ quản lý văn phòng đại diện/chi nhánh;

3. Quy chế tổ chức và hoạt động (hoặc Điều lệ) của tổ chức;

4. Bản sao các giấy phép liên quan đến hoạt động của văn phòng đại diện/chi nhánh;

5. Hồ sơ về nhà đất nơi đặt văn phòng đại diện/chi nhánh. Nếu tổ chức thuê, mượn nhà, đất thuộc sở hữu tư nhân thì phải có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền về giao dịch thuê, mượn; nếu tổ chức thuê, mượn nhà thuộc sở hữu nhà nước thì phải có ý kiến đồng ý của cơ quan có thẩm quyền sử dụng và cơ quan chức năng quản lý nhà nước đối với nhà, đất được thuê, mượn;

6. Trường hợp tổ chức là hội, ngoài các thủ tục nêu trên còn kèm theo lý lịch của người quản lý văn phòng đại diện/chi nhánh.

b) Hồ sơ đề nghị xác nhận việc thay đổi địa điểm đặt văn phòng đại diện/chi nhánh

1. Công văn của tổ chức đề nghị xác nhận việc thay đổi địa điểm;

2. Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố cho phép tổ chức đặt chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);

3. Hồ sơ hợp pháp về nhà, đất nơi tổ chức đề nghị xác nhận việc thay đổi địa điểm đặt văn phòng đại diện/chi nhánh (thực hiện theo như quy định về hồ sơ đề nghị cho phép đặt văn phòng đại diện/chi nhánh).

c) Hồ sơ đề nghị xác nhận việc thay đổi tên

1. Công văn của tổ chức đề nghị xác nhận việc thay đổi tên;

2. Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố cho phép tổ chức đặt chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);

3. Quyết định thay đổi tên văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức.

d) Hồ sơ đề nghị thay đổi quyết định cho phép tổ chức đặt chi nhánh thành văn phòng đại diện (hoặc ngược lại)

1. Công văn của tổ chức đề nghị thay đổi quyết định cho phép đặt chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện);

2. Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố cho phép tổ chức đặt văn phòng đại diện/chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);

3. Quyết định chuyển chi nhánh thành văn phòng đại diện (hoặc ngược lại) của tổ chức.

đ) Hồ sơ thay đổi lãnh đạo văn phòng đại diện/chi nhánh: Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo mới (tổ chức phải gửi trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi);

e) Hồ sơ tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh: Thông báo của tổ chức (tổ chức phải gửi trong thời hạn ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động).

Số lượng hồ sơ

- Hồ sơ đề nghị cho phép đặt văn phòng đại diện/chi nhánh: 02 (hai) bộ.

- Các hồ sơ còn lại: 01 (một) bộ.

4 Thời hạn giải quyết

a) Hồ sơ đề nghị cho phép đặt văn phòng đại diện/chi nhánh: 10 (mười) ngày làm việc. Cụ thể như sau:

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức xin đặt chi nhánh, Sở KH&CN có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định cho phép tổ chức đặt chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng;

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Sở KH&CN, Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định cho phép tổ chức đặt chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng;

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố cho phép tổ chức đặt chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng, Sở KH&CN gửi Quyết định đến các cơ quan có liên quan của thành phố và trả kết quả cho tổ chức.

b) Hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm đặt văn phòng đại diện/chi nhánh: 02 (hai) ngày làm việc.

c) Hồ sơ đề nghị thay đổi tên văn phòng đại diện/chi nhánh: 02 (hai) ngày làm việc.

d) Hồ sơ đề nghị chuyển văn phòng đại diện thành chi nhánh (hoặc ngược lại): 07 (bảy) ngày làm việc. Cụ thể như sau:

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở KH&CN có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định;

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Sở KH&CN, Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định;

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố, Sở KH&CN gửi quyết định đến các cơ quan có liên quan của thành phố.

đ) Hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh: 07 (bảy) ngày làm việc. Cụ thể như sau:

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận thông báo chấm dứt hoạt động tại thành phố Đà Nẵng, Sở KH&CN trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng;

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Sở KH&CN, Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng;

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Chủ tịch UBND thành phố quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng, Sở KH&CN gửi quyết định đến các cơ quan có liên quan của thành phố và gửi đến tổ chức.

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức có văn phòng đại diện/chi nhánh.

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở KH&CN.

7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND thành phố hoặc công văn, thông báo của Sở KH&CN về nội dung tương ứng.

8 Phí và lệ phí:

Phí: Không có

Lệ phí: Không có

9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại thành phố Đà Nẵng;

- Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2011 ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

* THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

VĂN PHÒNG SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ĐIỆN THOẠI: 0511.3830214

EMAIL: skhcn@danang.gov.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập