Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 23/03/2012 Lượt xem: 21

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012; Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012 với các nội dung sau:

1. Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản có liên quan:

- Tiếp tục quán triệt đến từng công chức viên chức lao động nội dung Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 và Nghị định số 76/2006/NĐ-CP ngày22/6/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ vào nhiệm vụ, rà soát những quy định về cơ chế, chính sách, quy chế, quy trình, thủ tục các loại giấy tờ để giải quyết từng loại công việc. Tăng cường các biện pháp cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ và Thông tư số 101/2006/TT-BTC ngày 31/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính và bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế làm việc của Sở; báo cáo kịp thời các trường hợp vi phạm quy định của cơ quan về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Quán triệt đến từng công chức, viên chức, lao động thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng lĩnh vực quản lý thu chi ngân sách và quản lý tài sản công, gắn nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Triển khai thực hiện các văn bản về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

- Công khai những quy định về sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao. Đồng thời, thực hiện tốt các định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiết kiệm trong chi tiêu hành chính, đảm bảo chi đúng tiêu chuẩn, đúng định mức, đúng mục đích.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định 130/2005/ND-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006.

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở rà soát lại quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012:

a) Tiết kiệm chi ngân sách, công khai minh bạch trong việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công và các khoản chi khác:

- Thường xuyên thực hiện tốt các quy định về công khai tài chính, công khai mua sắm, sử dụng trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại; tổ chức thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấp hành Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại đơn vị về sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Bộ Tài chính; chấp hành tốt các quy định của Luật Kế toán, Luật Thống kê, Luật ngân sách nhà nước trên tất cả các khâu lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước; thực hiện chế độ quyết toán và công khai tài chính ngân sách theo đúng quy định hiện hành; tăng cường, phát huy vai trò giám sát đối với từng công chức, viên chức và người lao động nhằm phát hiện và xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tiết kiệm trong công tác đấu thầu mua sắm thiết bị.

- Nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Trong từng đơn vị, xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện khoán chi hành chính, ban hành Quy chế sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả: Không sử dụng xe công vào việc riêng, tiết kiệm xăng xe; sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện; quy định chỉ bật điều hoà khi nhiệt độ môi trường trên 300C, sử dụng quạt thay thế cho điều hòa khi thời tiết không quá nóng; tắt nguồn điện của các máy móc, thiết bị khi hết giờ làm việc...­­­­­­

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong đơn vị, không ngừng tăng cường việc sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động cơ quan; khai thác, sử dụng có hiệu quả Trang tin điện tử của Sở; giảm bớt việc sử dụng văn bản không cần thiết và hạn chế tối đa việc sao y, sao lục các loại văn bản.

- Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được giao hàng năm và tiết kiệm góp phần tăng thu nhập cuối năm cho công chức, viên chức, lao động.

b) Đào tạo, quản lý và sử dụng lao động:

- Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; thường xuyên có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng công chức, viên chức, luân chuyển, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, lao động phát huy khả năng chuyên môn, trong thực thi nhiệm vụ, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Tiếp tục phát động và triển khai đến toàn thể, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt các bước tiếp theo của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, nhiệm vụ của ngành đã đề ra. Thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, viên chức, lao động đảm bảo tốt các điều kiện làm việc nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

c) Kiểm tra, thanh tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực công tác liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí kiên quyết xử lý nghiêm những đơn vị, công chức, viên chức, lao động có hành vi vi phạm. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực chi tiêu ngân sách (sử dụng kinh phí hoạt động của cơ quan); các nguồn thu từ phí, lệ phí của các đơn vị thuộc Sở.

- Phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt quy chế dân chủ; khen thưởng đối với người có công phát hiện những hành vi lãng phí.

Trên đây là nội dụng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập