Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 20/03/2012 Lượt xem: 12

Ngày 02 tháng 3 năm 2012, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với mục đích:

1. Tăng cường hoạt động chuyển giao công nghệ, nâng cao khả năng tiếp nhận công nghệ, làm chủ công nghệ được chuyển giao của các doanh nghiệp.

2. Gắn hoạt động nghiên cứu triển khai với việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Đối tượng hỗ trợ là các doanh nghiệp, chú trọng doanh nghiệp nhỏ và vừa; hợp tác xã thực hiện đổi mới, cải tiến công nghệ; các tổ chức, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và cá nhân nghiên cứu ứng dụng và triển khai, cải tiến, giải mã, ươm tạo nhằm ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp...

Nội dung hỗ trợ gồm: Đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật ở các doanh nghiệp kiến thức về quản lý công nghệ; hoạt động nghiên cứu và triển khai, chuyển giao công nghệ; tư vấn chuyển giao công nghệ, thông tin; hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông thuộc UBND thành phố Đà Nẵng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp hình thành ý tưởng, triển khai thực hiện các đề tài, dự án đổi mới công nghệ.

Việc triển khai thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo đúng đối tượng, nội dung và phương thức đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập