Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hoá Nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 16/06/2014 Lượt xem: 55

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu gửi 02 (hai) bản Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo Mẫu 1.ĐKKT và các tài liệu liên quan khác về phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thuộc Chi cục TCĐLCL.

a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của tổ chức, các nhân theo Mẫu 2.TNHS và xác nhận bản Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo Mẫu 1.ĐKKT, sau đó thực hiện các bước kiểm tra tiếp theo theo quy định.

b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu theo Mẫu 2.TNHS và xác nhận bản Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo Mẫu 1.ĐKKT đồng thời xác nhận các hạng mục hồ sơ còn thiếu và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời gian 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc, sau khi hồ sơ đã hoàn thiện mới tiếp tục tiến hành các bước kiểm tra tiếp theo theo quy định.

c) Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà vẫn chưa bổ sung đủ hồ sơ thì người nhập khẩu phải có văn bản gửi Chi cục TCĐLCL nêu rõ lý do và thời gian hoàn thành. Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được thực hiện sau khi người nhập khẩu hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2. Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thuộc Chi cục TCĐLCL tiến hành kiểm tra các nội dung theo quy định tại Điều 7 Chương II Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN đồng thời dự thảo, thông qua Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục TCĐLCL phê duyệt Thông báo kết quả kiểm tra về chất lượng hàng hóa nhập khẩu để thông báo cho người nhập khẩu và cơ quan Hải quan, cho các trường hợp cụ thể như sau:

a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, chứng chỉ chất lượng phù hợp với lô hàng nhập khẩu, Chi cục tiến hành Thông báo kết quả kiểm tra về chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho lô hàng đáp ứng yêu cầu về chất lượng hàng hoá nhập khẩu.

b) Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu về nhãn hàng hoá nhập khẩu: Chi cục TCĐLCL ra thông báo cho lô hàng không đáp ứng yêu cầu về chất lượng hàng hoá nhập khẩu, trong đó nêu rõ nội dung không đạt yêu cầu gửi cho người nhập khẩu và cơ quan Hải quan; đồng thời yêu cầu người nhập khẩu khắc phục về nhãn hàng hóa trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc. Thông báo lô hàng đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hoá nhập khẩu chỉ được cấp khi có bằng chứng khắc phục về nhãn hàng hoá, chứng chỉ chất lượng lô hàng của người nhập khẩu.

c) Trường hợp chứng chỉ chất lượng của lô hàng nhập khẩu không phù hợp với hồ sơ của lô hàng nhập khẩu hoặc chứng chỉ chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Chi cục TCĐLCL tiến hành Thông báo kết quả kiểm tra về chất lượng hàng hóa nhập khẩu là không đáp ứng yêu cầu chất lượng, trong Thông báo nêu rõ các nội dung không đạt yêu cầu gửi tới cơ quan Hải quan và người nhập khẩu và gửi Báo cáo lô hàng nhập khẩu không đạt yêu cầu về quy định chất lượng cho cơ quan cấp trên để xử lý theo thẩm quyền quy định tại các điểm a, b, c Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008.

d) Trường hợp người nhập khẩu không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo thời gian quy định (25 ngày) thì trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thời gian bổ sung hồ sơ, Chi cục TCĐLCL tiến hành ra Thông báo kết quả kiểm tra về chất lượng hàng hóa nhập khẩu nêu rõ "Lô hàng không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ" gửi cơ quan Hải quan và người nhập khẩu; đồng thời chủ trì, phối hợp cơ quan kiểm tra liên quan tiến hành kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa tại cơ sở của người nhập khẩu.

2 Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: Bản chính hoặc bản sao y, trong trường hợp hồ sơ là bản photocopy phải mang theo bản chính để đối chiếu.

1/ Bản Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo Mẫu 1.ĐKKT;

2/ Hợp đồng giữa bên nhập khẩu và bên cung cấp;

3/ Hóa đơn thương mại của lô hàng nhập khẩu;

4/ Vận đơn;

5/ Giấy chứng nhận chất lượng theo đánh giá của bên thứ ba được chỉ định;

6/ Tờ khai hàng hoá nhập khẩu;

7/ Chứng nhận xuất xứ (nếu có);

8/ Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFC;

9/ Mãu nhãn hàng hoá nhập khẩu đã gắn dấu hợp quy, nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP);

10/ Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa của lô hàng nhập khẩu.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ.

3 Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc (đối với hồ sơ hợp lệ).

4 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức.

5 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục TCĐLCL

6 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả kiểm tra về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

7 Lệ phí:150.000 đồng/giấy

8 Tên mẫu đơn, tờ khai

- Mẫu Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

- Mẫu Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

9 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo các hồ sơ, tài liệu liên quan nêu trên.

- Mẫu đăng ký kiểm tra phải có chữ ký và con dấu của đại diện doanh nghiệp.

- Các Hợp đồng giữa bên nhập khẩu và bên cung cấp, Hóa đơn thương mại của lô hàng nhập khẩu, Vận đơn, Giấy chứng nhận chất lượng theo đánh giá của bên thứ ba được chỉ định, Tờ khai hải quan, Chứng nhận xuất xứ phải được chứng thực hoặc sao y bản chính, nếu là bản photo phải kèm theo bản chính để đối chiếu.

10 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính về chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

* THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

PHÒNG QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN CHÂT LƯỢNG

ĐỊA CHỈ: KDC ĐÔNG PHƯỚC, PHƯỜNG HÒA THỌ ĐÔNG, QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐIỆN THOẠI: 0511.3638775

EMAIL: tuyentc@danang.gov.vn hoặc tdc@danang.gov.vn

* PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH VÀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN HỆ:

PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC SỞ TƯ PHÁP TP. ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 11 Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận hải Châu, TP. Đà Nẵng. Số điện thoại 0511.3895389. Email kstthc@danang.gov.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập