Thủ tục đăng ký tổ chức khoa học công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 31/01/2012 Lượt xem: 7

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức hoặc văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học công nghệ (sau đây viết tắt là tổ chức) nộp hồ sơ đăng ký hoạt động KH&CN tại Sở KH&CN. Chuyên viên phụ trách có nhiệm vụ tiếp nhận và kiểm tra sơ bộ hồ sơ.

- Bước 2. Thẩm định điều kiện xét cấp Giấy chứng nhận (GCN):

+ Hồ sơ không hợp lệ: Gửi Phiếu thẩm định hồ sơ cho tổ chức biết.

+ Hồ sơ hợp lệ: Tiến hành cấp GCN cho tổ chức.

- Bước 3. Cấp Giấy chứng nhận:

+ Chuyên viên phụ trách căn cứ các thông tin đã được thẩm tra tại Phiếu thẩm định hồ sơ tiến hành soạn thảo GCN trình Chánh Văn phòng soát xét, trình Giám đốc Sở phê duyệt cấp GCN cho tổ chức.

+ Chuyên viên phụ trách có trách nhiệm vào sổ lưu và trao GCN cho tổ chức sau khi tổ chức đã đóng đủ lệ phí theo qui định.

2. Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.

- Giấy chứng nhận cấp trực tiếp cho đại diện tổ chức.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

1) Đăng ký lần đầu:

+ Đối với tổ chức khoa học công nghệ, hồ sơ bao gồm:

• Đơn đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN

• Quyết định thành lập tổ chức

• Điều lệ tổ chức và hoạt động

• Hồ sơ nhân lực tổ chức

• Hồ sơ người đứng đầu tổ chức

• Hồ sơ về trụ sở chính

• Hồ sơ về cơ sở vật chất - kỹ thuật

+ Đối với văn phòng đại diện/chi nhánh, hồ sơ bao gồm:

• Đơn đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện/chi nhánh

• Quyết định thành lập văn phòng đại diện/chi nhánh

• Hồ sơ người đứng đầu văn phòng đại diện/chi nhánh

• Hồ sơ về nhân lực, trụ sở chính của văn phòng đại diện/chi nhánh

• Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quản.

2) Đăng ký thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận:

+ Trường hợp thay đổi, bổ sung một hoặc một số nội dung ghi trên Giấy chứng nhận, hồ sơ bao gồm:

• Công văn của người đứng đầu tổ chức: ghi rõ nội dung đề nghị thay đổi, bổ sung.

• Văn bản liên quan đến nội dung thay đổi, bổ sung tương ứng, cụ thể như sau:

- Quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, của một bên hợp tác, liên kết được ủy quyền hoặc biên bản của những người sáng lập về việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức KH&CN.

- Quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, của một bên hợp tác, liên kết được ủy quyền hoặc biên bản của những người sáng lập về việc đổi tên của tổ chức.

- Bản sao quyết định đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp hoặc thay đổi cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức.

- Hồ sơ của người đứng đầu.

- Hồ sơ về vốn đăng ký.

- Hồ sơ về trụ sở chính.

• Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức tính đến thời điểm đăng ký thay đổi, bổ sung.

• Bản gốc Giấy chứng nhận đã được cấp.

+ Trường hợp tổ chức thay đổi cơ quan quyết định thành lập hoặc thay đổi trụ sở chính (chuyển từ tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương khác đến địa bàn thành phố Đà Nẵng), hồ sơ bao gồm:

• Văn bản của người đứng đầu đề nghị thay đổi nội dung tương ứng.

• Hồ sơ đăng ký hoạt động như đối với tổ chức đăng ký lần đầu.

• Bản sao Giấy chứng nhận đã được cấp trước đây.

• Văn bản xác nhận của cơ quan nơi cấp Giấy chứng nhận trước đây.

3) Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận:

+ Trường hợp mất Giấy chứng nhận, hồ sơ bao gồm:

• Văn bản của người đứng đầu đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

• Xác nhận của cơ quan công an.

• Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.

+ Trường hợp Giấy chứng nhận bị rách, nát hoặc hết thời hạn hiệu lực, hồ sơ bao gồm:

• Văn bản của người đứng đầu đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

• Bản chính Giấy chứng nhận.

4) Giải thể, chấm dứt hoạt động:

+ Tổ chức KH&CN giải thể phải có quyết định giải thể của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trong đó nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của những người liên quan.

+ Văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức KH&CN chấm dứt hoạt động, hồ sơ bao gồm:

• Văn bản của tổ chức KH&CN thông báo việc chấm dứt hoạt động.

• Bản sao (có chứng thực hợp pháp) quyết định chấm dứt hoạt động.

• Bản gốc Giấy chứng nhận hoạt động.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng - Sở Khoa học và Công nghệ.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

8. Lệ phí:

- Phí thẩm định điều kiện hoạt động KH&CN áp dụng cho một đơn vị đăng ký hoạt động: 2.000.000 đồng.

- Thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức KH&CN; nội dung/lĩnh vực hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN: 1.500.000 đồng.

- Thay đổi vốn; trụ sở chính hoặc trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN: 1.000.000 đồng.

- Thay đổi khác: 500.000 đồng.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN (áp dụng chung cho tất cả các trường hợp đăng ký lần đầu, đăng ký thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận của tổ chức KH&CN hoặc văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN): 300.000 đồng.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN .

- Đơn đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện/chi nhánh.

- Bảng danh sách nhân lực.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động.

- Lý lịch khoa học của người đứng đầu.

- Bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật.

- Đơn xin làm việc chính nhiệm.

- Đơn xin làm việc kiêm nhiệm.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN.

- Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN.

* THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

VĂN PHÒNG SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ĐỊA CHỈ: 51A LÝ TỰ TRỌNG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐIỆN THOẠI: 0511.3830214

EMAIL: SKHCNDN@GMAIL.COM

* PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH VÀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN HỆ:

PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

ĐỊA CHỈ: 42 BẠCH ĐẰNG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐIỆN THOẠI: 0511.2217724 HOẶC 0511.2211592

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập