Làm việc với Hội đồng nhân dân thành phố
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 16/11/2011 Lượt xem: 7

Ngày 15 tháng 11 năm 2011, Sở Khoa học và Công nghệ có buổi làm việc với Ban Kinh tế và Ngân sách - Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng đầu năm và dự ước cả năm 2011. Tham dự buổi làm việc có đại diện trưởng, phó phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN, đại diện các phòng, ban của Hội đồng nhân dân thành phố và đại diện Báo Đà Nẵng và Đài DRT đến đưa tin.
Ngành khoa học và công nghệ thành phố trong 10 tháng đâu năm đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng nhờ tập trung thực hiện 7 giải pháp chính sau:
1. Tăng cường xây dựng cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý ổn định và thông thoáng để sự nghiệp khoa học và công nghệ phát triển đúng hướng, hiệu quả
2. Chú trọng gắn mục tiêu nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, gắn khoa học và công nghệ với sản xuất và đời sống, ưu tiên cho nghiên cứu ứng dụng
3. Lấy doanh nghiệp làm khâu đột phá, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu
4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: sở hữu trí tuệ, hợp tác khoa học và công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động thông tin khoa học và công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.
5. Tập trung đầu tư nguồn lực, phát triển khoa học và công nghệ có trọng tâm, trọng điểm
6. Triển khai thực hiện có hiệu quả 03 nhiệm vụ trọng tâm do UBND thành phố giao:
- Nhiệm vụ 1. “Làm tốt công tác kiểm tra đo lường chất lượng; có biện pháp quyết liệt trong xử lý các vi phạm về đo lường chất lượng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Hoàn thành và đưa vào hoạt động Phòng Đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng”
- Nhiệm vụ 2. “Xây dựng Trang thông tin khoa học và công nghệ và tích hợp vào Cổng thông tin điện tử thành phố phục vụ công tác nghiên cứu”
- Nhiệm vụ 3. “Triển khai có hiệu quả 3 đề tài nghiên cứu khoa học của thành phố năm 2011”
7. Quản lý chặt chẽ tình hình thực hiện tài chính, ước đến cuối năm 2011, đạt trên 90% so với kế hoạch.
Nhìn chung, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành uỷ, HĐND và UBND thành phố, sự quan tâm của Bộ KH&CN, sự phối hợp hỗ trợ của các sở, ban, ngành và Đại học Đà Nẵng, toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở KH&CN đã tích cực phấn đấu, góp phần làm cho sự nghiệp KH&CN phát triển đúng hướng, chuyển biến rõ nét, đạt được một số kết quả quan trọng, tạo đà để sự nghiệp KH&CN tiếp tục phát triển đúng hướng, vững chắc, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của thành phố trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, sự nghiệp khoa học và công nghệ còn nhiều khó khăn bất cập, cụ thể: Nguồn lực cho hoạt động KH&CN nói chung và cho công tác quản lý nhà nước về KH&CN nói riêng (số lượng cán bộ khoa học có trình độ cao còn ít, cơ cấu đội ngũ chưa đồng bộ; thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về KH&CN và nghiên cứu chuyển giao) còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu; Đầu tư tài chính của thành phố cho KH&CN vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tình hình mới. (Hiện nay, kinh phí chi xây dựng cơ bản và chi thường xuyên cho KH&CN (kể cả bưu chính viễn thông) chỉ mới đạt 1,8% so với tổng chi ngân sách thành phố); Chưa có chính sách ưu tiên trọng dụng và đãi ngộ phù hợp để giữ chân lực lượng trí thức công tác trong các tổ chức KH&CN. (Hiện nay đang có hiện tượng một số chuyên viên của Sở do không chịu được áp lực khó khăn về kinh tế, xin chuyển sang môi trương khác có thu nhập cao hơn); KH&CN chưa thực hiện đúng vai trò động lực phát triển KT-XH (số lượng đề tài nghiên cứu hàng năm còn ít, kết quả nghiên cứu được chuyển thành thương phẩm, ứng dụng vào sản xuất và đời sống còn hạn chế…).
Sở Khoa học và Công nghệ đã kiến nghị với HĐND thành phố quan tâm: Bố trí kinh phí cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ thành phố hàng năm (cả chi đầu tư cho phát triển nguồn lực và chi thường xuyên) bằng định mức ngân sách sự nghiệp KH&CN Trung ương cân đối qua ngân sách địa phương; Quan tâm giải quyết cơ chế lương tăng thêm đối với Trung tâm Công nghệ sinh học (nhân hệ số 1,5); Cho phép thực hiện cơ chế khoán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học, nhất là quan tâm đầu tư cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng mua sắm đủ thiết bị đo lường pháp quyền để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (dự kiến là 25,888 tỷ đồng) để có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yếu cầu trong giai đoạn mới; Tiếp tục có chính sách thu hút nguồn nhân lực chuyên môn về công nghệ sinh học.
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập