Báo cáo an toàn bức xạ năm 2011
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 01/11/2011 Lượt xem: 8

Kính gửi: Các cơ sở bức xạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thực hiện nội dung Điều 20 của Luật năng lượng nguyên tử về việc báo cáo thực trạng tiến hành công việc bức xạ và chuẩn bị cho việc tổng hợp số liệu quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn thành phố báo cáo Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân theo định kỳ hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Cơ sở báo cáo về các hoạt động đảm bảo an toàn bức xạ tại đơn vị như sau:

1. Cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế thực hiện báo cáo theo Mẫu báo cáo 1 (tải về tại đây).

2. Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ khác báo cáo theo Mẫu báo cáo 2 (tải về tại đây).

3. Các cơ sở sử dụng gồm X-quang, nguồn phóng xạ và các thiết bị bức xạ khác (như máy gia tốc xạ trị, gia tốc sản xuất đồng vị phóng xạ…) thì phần thiết bị X-quang y tế báo cáo theo Mẫu báo cáo 1, nguồn phóng xạ và các thiết bị bức xạ khác theo Mẫu báo cáo 2.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Cơ sở lập báo cáo bằng văn bản và gửi về cho Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15 tháng 11 năm 2011 theo địa chỉ:

Phòng Quản lý Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

51 Lý Tự Trọng – Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3887429 Fax: 0511.3822846

Đề nghị các cơ sở nghiêm túc thực hiện theo các nội dung nêu trên!

Trân trọng!

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập