Lãnh đạo Sở
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 24/02/2011 Lượt xem: 34

1. Giám đốc: Ông Lê Quang Nam

Tel: (0511) 2661016

Mobile: 0905.939.866

E-mail: namlq@danang.gov.vn

Nhiệm vụ công tác:

- Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác của Sở Khoa học và Công nghệ; chịu trách nhiệm trước Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Khoa học và Công nghệ về các mặt công tác của Sở.

- Có thẩm quyền quyết định cao nhất trong các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở.

- Chủ tài khoản của Sở Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng và kỷ luật.

- Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Tổ chức nhân sự; bảo vệ chính trị nội bộ; cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở; quy hoạch, kế hoạch phát triển; đầu tư, xây dựng cơ bản; tài chính; đánh giá, thẩm định, giám định, chuyển giao công nghệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; cấp phép vận chuyển hóa chất độc hại; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ.

- Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các đơn vị: Văn phòng, Phòng Quản lý Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ, Tạp chí Khoa học và Phát triển.

2. Phó Giám đốc: Ông Huỳnh Văn Ngộ

Tel: (0511) 3830212

Mobile: 0983.974.775

E-mail: ngohv@danang.gov.vn

Nhiệm vụ công tác:

- Làm nhiệm vụ Phó Giám đốc Thường trực: Thay mặt Giám đốc Sở điều hành toàn bộ công việc của Sở khi Giám đốc Sở đi công tác vắng.

- Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thanh tra; tuyên truyền và phổ biến pháp luật; hành chính quản trị; đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; tổng hợp; thống kê; thông tin khoa học và công nghệ; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại Cơ quan Văn phòng Sở.

- Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở, Thanh tra, Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ.

3. Phó Giám đốc: Bà Vũ Thị Bích Hậu

Tel: (0511) 2215886

Mobile: 0905159866

E-mail: hauvtb@danang.gov.vn

Nhiệm vụ công tác:

- Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ; sáng kiến, lao động sáng tạo; hợp tác khoa học và công nghệ; ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học; công tác phối hợp với các đoàn thể của Sở.

- Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Hợp tác khoa học công nghệ, Trung tâm Công nghệ Sinh học.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập