Báo cáo Kết quả hoạt động KH&CN cơ sở năm 2015 và phương hướng năm 2016
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 18/11/2015 Lượt xem: 37

Thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 25/12/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận, huyện,

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Cơ quan báo cáo kết quả hoạt động KH&CN của địa phương năm 2015, phương hướng hoạt động KH&CN năm 2016, theo đề cương báo cáo gửi kèm.

- Thời gian nhận báo cáo: Trước ngày 25/11/2015.

- Địa chỉ nhận báo cáo: Sở Khoa học và Công nghệ, tầng 22, Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú. Đồng thời gửi file đến địa chỉ: qlkhcncs@danang.gov.vn

Công văn số 802/SKHCN-QLCS

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập