THÔNG BÁO
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 13/03/2009 Lượt xem: 13

Ngày 04/02/2009, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 22/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp (Thông tư số 22/2009/TT-BTC), thay thế Thông tư số 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 và Thông tư số 115/2006/TT-BTC ngày 29/12/2006 (gọi chung là Thông tư số 132/2004/TT-BTC sửa đổi). Cục Sở hữu trí tuệ thông báo:

1. Toàn văn của Thông tư số 22/2009/TT-BTC được công bố trên Công báo số 127 và 128 ngày 18/02/2009 và được đăng tải trên trang tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ tại địa chỉ: www.noip.gov.vn.

2. Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp được ban hành theo Thông tư số 22/2009/TT-BTC sẽ được áp dụng kể từ ngày 21/3/2009 tính theo thời điểm thu đối với tất cả các khoản phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, với lưu ý như sau:

Theo quy định tại khoản 2 mục III của Thông tư số 22/2009/TT-BTC, liên quan đến các đơn sở hữu công nghiệp nộp trước ngày 21/3/2009, các khoản phí, lệ phí nộp, bổ sung từ ngày 21/3/2009 trở về sau được áp dụng Biểu mức thu của Thông tư số 22/2009/TT-BTC, kể cả trong trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ đã gửi thông báo yêu cầu người nộp đơn nộp phí, lệ phí theo Thông tư số 132/2004/TT-BTC sửa đổi.

Nơi nhận:
- Các Sở Khoa học và Công nghệ;
- Các Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN;
- Lãnh đạo Cục;
- Các đơn vị trong Cục (để thực hiện);
- TT (để đăng tải trên trang web);
- Lưu: VT, PCCS.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Hoàng Văn Tân

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập