Tìm kiếm

 

Kết quả đạt được trong công tác theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua
Người đăng tin: Vân Thị Thanh Nguyễn Ngày đăng tin: 05/09/2023 Lượt xem: 15

Hoạt động theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được triển khai niên kể từ năm 2018 đến nay và đã có tác động tích cực đối với hoạt động sáng kiến của thành phố, nhận được nhiều sự quan tâm từ lãnh đạo và công chức, viên chức từng cơ quan, đơn vị.


Thực hiện Quyết định số 4887/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND thành phố quy định về việc theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng (đã được sửa đổi, bổ sung thay thế bởi Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 23/6/2023) và Quyết định số 4465/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của Chủ tịch UBND thành phố ban hành bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng.

Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức đánh giá thí điểm kết quả hoạt động sáng kiến năm 2017 và tổ chức đánh giá toàn diện hàng năm về kết quả hoạt động sáng kiến tại 39 cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố. Trên cơ sở kết quả tự đánh giá hoạt động sáng kiến theo bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng, Sở Khoa học và Công nghệ đã làm việc với đại diện các cơ quan, đơn vị để kiểm tra, xác định lại các chỉ số do đơn vị tự chấm.  

Năm 2018, có 31 đơn vị thực hiện đánh giá hoạt động sáng kiến. Kết quả: nhóm xuất sắc: 11 đơn vị; nhóm tốt: 11 đơn vị; nhóm khá: 06 đơn vị; nhóm trung bình: 02 đơn vị; nhóm yếu: 01 đơn vị; 08 cơ quan, đơn vị không gửi hồ sơ và không tham gia đánh giá.

Năm 2019, có 37 đơn vị thực hiện đánh giá hoạt động sáng kiến. Kết quả: nhóm xuất sắc: 15 đơn vị; nhóm tốt: 07 đơn vị; nhóm khá: 15 đơn vị; không có nhóm trung bình và yếu; 02 đơn vị không đánh giá hoạt động sáng kiến.

Năm 2020, có 38 đơn vị thực hiện đánh giá hoạt động sáng kiến. Kết quả: nhóm xuất sắc: 21 đơn vị; nhóm tốt: 16 đơn vị; nhóm khá: 01 đơn vị; không có nhóm trung bình và yếu; 01 đơn vị chưa triển khai hoạt động sáng kiến.

Năm 2021, có 39 đơn vị thực hiện đánh giá hoạt động sáng kiến. Kết quả: nhóm xuất sắc: 25 đơn vị; nhóm tốt: 14 đơn vị; không có nhóm khá, trung bình và yếu.

Năm 2022, có 39 đơn vị thực hiện đánh giá hoạt động sáng kiến. Kết quả: nhóm xuất sắc: 27 đơn vị; nhóm tốt: 12 đơn vị; không có nhóm khá, trung bình và yếu.

Qua kết quả hoạt động sáng kiến cho thấy, hoạt động sáng kiến của các cơ quan, đơn vị đã dần đi vào nề nếp, được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm, trước kia có những đơn vị chưa triển khai hoạt động sáng kiến thì đến nay đã tổ chức thực hiện và đánh giá hoạt động sáng kiến đầy đủ, kết quả thể hiện ở Biểu đồ 01.

Biểu đồ 1: Số cơ quan, đơn vị không triển khai hoạt động sáng kiến

Tỷ lệ các cơ quan, đơn vị có kết quả hoạt động sáng kiến trong nhóm xuất sắc và nhóm tốt tăng dần theo các năm, tỷ lệ các cơ quan, đơn vị trong nhóm khá, nhóm yếu giảm dần; kết quả đánh giá trong năm 2021 và năm 2022 không còn có cơ quan, đơn vị trong nhóm khá, trung bình và yếu. Điều đó cho thấy những tiêu chí trong bộ chỉ số đánh giá sáng kiến tại các cơ quan, đơn vị như việc ban hành quy chế, tổ chức xét công nhận, kinh phí cho hoạt động sáng kiến, tổ chức, đánh giá, tổng kết, hoạt động tuyên truyền được các cơ quan, đơn vị thực hiện rất tốt. Kết quả thể hiện tại Biểu đồ 02.

Biểu đồ 02: Kết quả xếp loại hoạt động sáng kiến qua các năm

Trước kia nhiều cơ quan, đơn vị chưa xây dựng quy chế về hoạt động sáng kiến, nội dung quy chế sáng kiến không phù hợp với quy định và chưa tổ chức hội đồng xét công nhận sáng kiến tại cơ sở thì đến nay 100% cơ quan, đơn vị đã xây dựng quy chế hoạt động sáng kiến và nội dung quy chế phù hợp theo quy định. Số liệu thể hiện tại Biểu đồ 03.

Biểu đồ 03: Số cơ quan, đơn vị không xây dựng quy chế hoạt động và tổ chức xét công nhận sáng kiến

Năm 2018 có 20 đơn vị và năm 2019 có 15 đơn vị chưa bố trí kinh phí cho các hoạt động sáng kiến nhưng đến nay 100% cơ quan, đơn vị đã bố trí kinh phí để hoạt động như kinh phí cho hội đồng sáng kiến, hoạt động tuyên truyền, kinh phí khen thưởng và trả thù lao cho các tác giả sáng kiến. Kết quả thể hiện tại Biểu đồ 04.

Biểu đồ 4: Số cơ quan, đơn vị không bố trí kinh phí cho hoạt động sáng kiến

Số lượng sáng kiến tại các cơ quan, đơn vị ngày càng gia tăng, cơ bản năm sau cao hơn năm trước, nhất là ở khối UBND các quận, huyện và một số sở, ban, ngành như: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo. Số liệu một số cơ quan, đơn vị điển hình có số lượng sáng kiến tăng nhiều so với các năm thể hiện ở Bảng 1.

Bảng 1: Số liệu sáng kiến tại một số cơ quan, đơn vị

Năm

UBND quận Hải Châu

UBND quận Thanh Khê

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Văn hóa và Thể thao

Sở Nội vụ

2018

404

324

298

31

21

2019

505

434

323

34

23

2020

531

466

332

39

18

2021

623

607

366

40

25

2022

609

569

477

48

15

Qua kết quả đánh giá hoạt động sáng kiến hàng năm của các cơ quan, đơn vị; số liệu các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố và số liệu sáng kiến được Chủ tịch UBND thành phố công nhận, cho thấy số lượng được các cơ quan, đơn vị xem xét nộp hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng tăng so với các năm trước, chi tiết số liệu tại Bảng 2.

Bảng 2: Số lượng sáng kiến nộp xét đề nghị và được công nhận có tác dụng, ảnh hưởng đến thành phố

Năm

Sáng kiến nộp đề nghị xét công nhận có tác dụng, ảnh hưởng đến thành phố

Sáng kiến được công nhận có tác dụng, ảnh hưởng đến thành phố

2018

19

11

2019

45

25

2020

52

18

2021

70

36

2022

85

24

Nhiều sáng kiến tại cơ sở và các sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng thành phố có khả năng áp dụng, nhân rộng trên địa bàn thành phố; đạt giải thưởng trong các cuộc thi góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, như các sáng kiến: Bộ video giảng dạy quy trình hoạt động Ngân hàng sữa mẹ; Bộ video hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng bằng phương pháp Kangaroo; Công trình nghiên cứu cải tiến kỹ thuật NUSS điều trị lõm ngực bẩm sinh; Nghiên cứu ứng dụng vạt da, cân, cơ tại chỗ phối hợp đặt lưới nhân tạo, tạo hình che phủ khuyết hổng thành bụng; Xây dựng bản đồ thông tin dịch tễ bệnh nhân Covid-19 phục vụ phòng chống Covid-19; Một số giải pháp phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Giải pháp thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng; Một số định hướng và giải pháp nâng cao đóng góp của các ngành kinh tế chủ lực vào tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025; Phương án cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm phục vụ cho nhân dân trong thời gian cách ly xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Cải tiến quy trình kỹ thuật xây dựng mô hình cúc họa mi trái mùa tạo điểm đến khoa học công nghệ tại thành phố Đà Nẵng,…

Ngoài ra, những hạn chế trước đây như: việc thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận việc công nhận sáng kiến của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến chưa đảm bảo đúng thời hạn và nội dung theo yêu cầu; chưa đẩy mạnh việc nhân rộng, chuyển giao các sáng kiến có chất lượng cao, có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố cho đơn vị khác áp dụng, việc xét công nhận một số sáng kiến tại cơ sở chưa đáp ứng các quy định của pháp luật về sáng kiến như: bản mô tả sáng kiến chưa đúng theo quy định, sáng kiến được công nhận khi đã quá thời hiệu 01 năm theo quy định của Điều lệ Sáng kiến thì đến nay, những hạn chế này đã hầu như được khắc phục.

Việc triển khai theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến của các cơ quan, đơn vị đã có tác động tích cực đối với hoạt động sáng kiến của thành phố và là một trong những biện pháp để thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố theo quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16 Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến và Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ.

(Thanh Vân)


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3891916; 3830214

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 8 6 2 6 5 8 8

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập