Tìm kiếm

 

Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án truy xuất nguồn gốc
Người đăng tin: Hải Văn Trần Ngày đăng tin: 04/08/2022 Lượt xem: 71

Ngày 01/8/2022, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND về việc thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Nhằm thực hiện Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường; Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; Quyết định số 2979/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”; Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 01/8/2022 về việc thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 146).

 


Kế hoạch số 146 với mục tiêu đảm bảo công khai, minh bạch thông tin TXNG

 

Kế hoạch số 146 được ban hành với mục tiêu thúc đẩy xã hội hóa hoạt động truy xuất nguồn gốc (TXNG) để phục vụ hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế, bảo đảm chất lượng, tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố; đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin TXNG, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, đủ điều kiện kết nối, tích hợp, đồng bộ với Cổng TXNG Quốc gia; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp về TXNG thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo kiến thức cho các bên liên quan và Đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin TXNG của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường, cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu về TXNG cho tập thể, cá nhân liên quan.

 


TXNG góp phần bảo đảm chất lượng, tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa

 

Trên cơ sở đó, Kế hoạch số 146 đề ra các mục tiêu cụ thể như: Đến năm 2030, triển khai, áp dụng dữ liệu TXNG được cập nhật, tích hợp lên Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia theo quy định cho 100% sản phẩm đặc thù, tiêu biểu của thành phố thuộc các lĩnh vực theo hướng dẫn của Bộ, ngành chức năng, dựa trên tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành và đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về TXNG cho các cơ quan và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đảm bảo 100% đối tượng tham gia hệ thống TXNG sản phẩm, hàng hóa được tham gia đào tạo, tập huấn.

 

Kế hoạch số 146 đề ra 03 nhóm nhiệm vụ chính bao gồm: Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, tài liệu hướng dẫn về TXNG sản phẩm, hàng hóa; Tuyên truyền nâng cao nhận thức về áp dụng công nghệ TXNG và triển khai áp dụng hệ thống về TXNG.

 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch 146 được bảo đảm từ vốn ngân sách nhà nước để: hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, tài liệu hướng dẫn về TXNG; nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới.  Riêng kinh phí thực hiện: đào tạo, tập huấn, thông tin, tuyên truyền về TXNG, hội nghị, hội thảo, tổng kết Kế hoạch và học tập, trao đổi kinh nghiệm,  thực hiện thí điểm và hỗ trợ kết nối các đơn vị doanh nghiệp đề xuất và đạt yêu cầu với Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia sẽ được lồng ghép vào các Chương trình, Đề án, Kế hoạch, nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ  đã được UBND thành phố phê duyệt. Tùy theo nhu cầu thực tế hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ lập dự toán, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

 

Kế hoạch số 146 cũng giao nhiệm vụ cho Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực giúp UBND thành phố triển khai hoạt động TXNG, chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung của kế hoạch.


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 7 1 8 3 4 9 2

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập