Tìm kiếm

 

Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án “Phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại thành phố Đà Nẵng”
Người đăng tin: Sang Huỳnh Ngày đăng tin: 01/05/2022 Lượt xem: 45

Ngày 29 tháng 4 năm 2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 1186/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án “Phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại thành phố Đà Nẵng” nhằm đánh giá thực trạng phát triển nguồn tin KH&CN và các yếu tố tác động, từ đó xây dựng Đề án với các chương trình cụ thể, làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển nguồn tin KH&CN của thành phố.


Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, thông tin đóng vai trò là một nguồn lực quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) được đánh giá là nguồn lực đầu vào phục vụ đắc lực cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc tạo lập, phát triển, sử dụng nguồn tin KH&CN hiện nay đang là yêu cầu bức thiết, là nhiệm vụ quan trọng để nước ta có thể chủ động tham gia vào tiến trình cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 

Tại Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra mục tiêu phát triển nguồn tin KH&CN trên quy mô quốc gia nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời và bảo đảm ngưỡng an toàn thông tin tri thức KH&CN trong nước và quốc tế phù hợp với chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước,...

 

Hiện nay, công tác phát triển nguồn tin KH&CN được quan tâm ở hầu hết các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, đặc biệt là các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu - nơi tập trung các hoạt động nghiên cứu, đào tạo. Tuy nhiên, vấn đề phát triển nguồn thông tin KH&CN vẫn còn nhiều hạn chế như: nguồn tin hiện có với số lượng còn ít và chưa được cập nhật thường xuyên; kinh phí hoạt động chủ yếu đến từ ngân sách nhà nước; hoạt động bổ sung, phát triển nguồn tin diễn ra rời rạc, chưa có sự hợp tác chặt chẽ, dẫn đến tình trạng nguồn lực được phân bổ và sử dụng chưa hợp lý, gây trùng lặp, lãng phí; ...

Do đó, ngày 29 tháng 4 năm 2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 1186/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án “Phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại thành phố Đà Nẵng” nhằm đánh giá thực trạng phát triển nguồn tin KH&CN và các yếu tố tác động, từ đó xây dựng Đề án với các chương trình cụ thể, làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển nguồn tin KH&CN của thành phố.

 

Thông tin chi tiết của Quyết định theo file đính kèm.


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 4 4 6 7 6 4

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập