Tìm kiếm

 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND
Người đăng tin: Tuyên Thị Bá Nguyễn Ngày đăng tin: 25/01/2022 Lượt xem: 10

Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND


Ngày 17/12/2021, HĐND thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết  số 64/2021/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND (có hiệu lực thi hành từ ngày 27/12/2021)

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

1. Sửa đổi Điểm 1.1 và Điểm 1.3 Khoản 1 Mục I Phụ lục như sau:

a) Mua sắm trụ sở làm việc (không phân biệt cấp ngân sách: điều chỉnh thẩm quyền quyết định từ HĐND thành phố sang UBND thành phố.”

b) Mua sắm xe ô tô, tàu (không phân biệt cấp quản lý): thẩm quyền quyết định là Chủ tịch UBND thành phố.” (Đối với ca nô, xuồng máy quy định tại Điểm 1.3 Khoản 1 Mục I chuyển sang Điểm 1.4 Khoản 1 Mục I - Tài sản công khác).

2. Sửa đổi Điểm 3.3 Khoản 3 Mục I Phụ lục như sau:

Thu hồi xe ô tô, tàu (không phân biệt cấp quản lý): điều chỉnh thẩm quyền quyết định từ UBND thành phố sang Chủ tịch UBND thành phố.”

3. Sửa đổi, bổ sung Tiết 4.2.2, Tiết 4.2.3 Điểm 4.2 Khoản 4 Mục I Phụ lục như sau:

a) Điều chuyển xe ô tô, tàu (không phân biệt cấp quản lý): thẩm quyền quyết định là Chủ tịch UBND thành phố.

b) Điều chuyển tài sản công khác (theo phạm vi quản lý của từng cấp); trong đó:

- Điều chuyển tài sản giữa các sở, ngành, đơn vị trực thuộc UBND thành phố; giữa các quận, huyện; giữa thành phố và quận, huyện: thẩm quyền quyết định là Giám đốc Sở Tài chính.

- Điều chuyển tài sản giữa các cơ quan, đơn vị trong phạm vi sở, ngành, đơn vị trực thuộc UBND thành phố, quận, huyện: thẩm quyền quyết định là người đứng đầu sở, ban, ngành; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố (cấp thành phố) và Chủ tịch UBND quận, huyện (cấp quận, huyện).

4. Sửa đổi Điểm 5.1, Điểm 5.3 Khoản 5 Mục I Phụ lục như sau:

a) Bán trụ sở làm việc (không phân biệt cấp quản lý): điều chỉnh thẩm quyền quyết định từ HĐND thành phố sang Chủ tịch UBND thành phố.

b) Bán xe ô tô, tàu (không phân biệt cấp quản lý): thẩm quyền quyết định là Chủ tịch UBND thành phố.

5. Sửa đổi Điểm 6.4 Khoản 6 Mục I Phụ lục như sau:

“6.4. Thanh lý xe ô tô, tàu (không phân biệt cấp quản lý): thẩm quyền quyết định là Chủ tịch UBND thành phố.”

6. Sửa đổi, bổ sung Điểm 1.2 Khoản 1 Mục IV Phụ lục như sau:

Điều chỉnh phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản thành 2 nhóm tài sản như sau:

a) Tài sản là bất động sản, xe ô tô, tàu, ca nô, xuồng máy, các tài sản khác (không phải là bất động sản, xe ô tô,  tàu, ca nô, xuồng máy) có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản (không phân biệt cấp quản lý): thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản là Chủ tịch UBND thành phố.

b) Tài sản khác (ngoài tài sản tại Tiết 1.2.1), động vật sống, động vật hoang dã, tài sản không xác định được giá trị (theo phạm vi quản lý của từng cấp): thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản là người đứng đầu sở, ban, ngành; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố (cấp thành phố) và Chủ tịch UBND quận, huyện (cấp quận, huyện).

7. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.5 Khoản 2 Mục IV Phụ lục như sau:

Điều chỉnh phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thành 2 nhóm tài sản như sau:

a) Tài sản là bất động sản, xe ô tô, tàu, ca nô, xuồng máy, các tài sản khác (không phải là bất động sản, xe ô tô, tàu, ca nô, xuồng máy) có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản (không phân biệt cấp quản lý): thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là Chủ tịch UBND thành phố.

b) Tài sản khác (ngoài tài sản tại Tiết 2.5.1), động vật sống, động vật hoang dã, tài sản không xác định được giá trị (theo phạm vi quản lý của từng cấp): thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là người đứng đầu sở, ban, ngành; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố (cấp thành phố) và Chủ tịch UBND quận, huyện (cấp quận, huyện).

8. Bãi bỏ Mục V tại Phụ lục phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công (Bãi bỏ thẩm quyền quyết định bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Thành phố quản lý khi sắp sếp nhà, đất theo NĐ số 167/2017/NĐ-CP).

Đính kèm: Nghị quyết định số 64/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng.


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 6 9 8 2 4 9

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập