Ban hành Điều lệ mẫu Tổ chức và Hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 01/06/2005 Lượt xem: 7

Theo Quyết định này, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào nhu cầu và điều kiện cụ thể của Bộ, ngành, địa phương mình để thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, căn cứ Điều lệ mẫu để phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ. Quỹ có tư cách pháp nhân, con dấu, trụ sở, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại.

Điều lệ mẫu của Quyết định này gồm có 3 chương, 15 điều quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, bộ máy tổ chức và hoạt động của Quỹ. Theo đó, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ là tổ chức do Bộ trưởng hoặc Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, hoạt động vì mục đích bảo toàn vốn, bù đắp chi phí và không vì mục đích lợi nhuận nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ do Bộ trưởng hoặc Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ, theo nhiệm kỳ 5 năm.

Nguồn trích:Vista

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập