Tìm kiếm
Quy trình xây dựng Đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Tuyên Thị Bá Nguyễn Ngày đăng tin: 03/11/2021 Lượt xem: 11


UBND thành phố có Công văn số 7170/UBND-STC ngày 25/10/2021 ban hành quy trình khi xây dựng Đề án, dự án, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Đề án) thực hiện như sau:

1. Nguyên tắc chung xây dựng Đề án

a) Các Đề án mang tính đặc thù nhằm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo lĩnh vực, ngành, phục vụ công tác quản lý nhà nước của các đơn vị phù hợp với định hướng quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình, kế hoạch theo lĩnh vực, ngành từng năm hoặc theo giai đoạn của UBND thành phố... nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

b) Không áp dụng quy định này đối với: Việc lập các dự án cơ hội vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; Các Chương trình, kế hoạch, đề án… theo lĩnh vực, ngành từng giai đoạn mà các đơn vị tự đề xuất mang tính chất triển khai các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch…của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương hoặc của Thành ủy, UBND thành phố giao cho các đơn vị để triển khai thực hiện; Các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị đã được UBND thành phố giao hoặc quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng.

c) Đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng Đề án phải tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền và chấp hành chế độ công khai ngân sách theo quy định hiện hành.

2. Về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí, nghiệm thu xây dựng và phê duyệt Đề án

a) Bước 1

- Căn cứ quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình, kế hoạch theo lĩnh vực, ngành từng năm hoặc theo giai đoạn của UBND thành phố, các đơn vị đề xuất danh mục các Đề án liên quan đến lĩnh vực, ngành đơn vị mình quản lý (trong đó lưu ý sự cần thiết phải thực hiện xây dựng Đề án) và khái toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước tháng 5 hoặc trước tháng 10 hàng năm để Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát nhằm tránh trùng lắp nhiệm vụ của các đơn vị. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu trình UBND thành phố phê duyệt danh mục các Đề án trước tháng 6 hoặc tháng 11 hàng năm.

- Đối với các trường hợp phát sinh đột xuất cần thiết phải xây dựng Đề án  (ngoài 2 đợt nêu trên), các đơn vị chủ trì xây dựng lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành liên quan và trực tiếp trình UBND thành phố xem xét phê duyệt chủ trương làm cơ sở thực hiện. Trên cơ sở chủ trương thống nhất của UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp danh mục Đề án phát sinh vào đợt điều chỉnh danh mục tiếp theo.

b) Bước 2: Trên cơ sở danh mục các Đề án được phê duyệt hoặc các Đề án được UBND thành phố thống nhất chủ trương thực hiện, các đơn vị thực hiện xây dựng đề cương chi tiết (Trong đó lưu ý đề xuất cụ thể thời gian triển khai và hoàn thành việc xây dựng Đề án) và dự toán kinh phí lập Đề án, lấy ý kiến của các ngành có liên quan (Sở Khoa học và Công nghệ đối với các nội dung liên quan đến lĩnh vực  khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng…; Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với các nội dung liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cơ chế, chính sách quản lý kinh tế; Sở Thông tin và Truyền thông đối với các nội dung liên quan đến công nghệ thông tin, phát thanh và truyền hình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với nội dung liên quan đến lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi  trường đối với nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường...) về tính phù hợp của đề cương, nội dung công việc, khối lượng công việc, nội dung chi, định mức chi.

c) Bước 3: Trên cơ sở ý kiến tham gia của các ngành có liên quan, các đơn vị hoàn chỉnh dự thảo gửi Sở Tài chính thẩm định dự toán và có ý kiến về nguồn kinh phí thực hiện Đề án trước khi trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt. Trong đó, về dự toán kinh phí lập Đề án cần lưu ý:

- Các đơn vị xây dựng Đề án chịu trách nhiệm về nội dung, số lượng, khối lượng công việc cần thực hiện.

- Đối với nội dung công việc đã có định mức chi: Thực hiện theo quy định hiện hành (nêu rõ áp dụng theo văn bản quy định nào).

- Đối với nội dung công việc chưa có định mức chi:

+ Những nội dung công việc của Đề án thuộc lĩnh vực ngành nào thì tham khảo, áp dụng định mức chi thuộc lĩnh vực ngành đó đảm bảo phù hợp và lấy ý kiến của cơ quan chuyên ngành có liên quan (đã quy định tại Bước 2) trước khi gửi Sở Tài chính.

+ Đối với nội dung như chi phí thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, chi phí in ấn giấy mời, backdrop, bảng tên…: Dự kiến trên cơ sở yêu cầu cần thiết để thực hiện công việc xây dựng Đề án và thanh quyết toán theo thực tế phát sinh trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và phải đảm bảo đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định của pháp luật.

d) Bước 4: Sau khi có ý kiến tham gia của các ngành và Sở Tài chính về nội dung đề cương, dự toán và nguồn kinh phí thực hiện. Các đơn vị được giao nhiệm vụ lập Đề án có trách nhiệm tổng hợp, hoàn chỉnh trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt đề cương, dự toán và nguồn kinh phí thực hiện xây dựng các Đề án theo quy định.

đ) Bước 5: Trên cơ sở quyết định phê duyệt đề cương, dự toán và nguồn kinh phí xây dựng Đề án của Chủ tịch UBND thành phố, các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

e) Bước 6: Về thẩm quyền phê duyệt Đề án

Sau khi hoàn thành Đề án, các đơn vị (được phân công xây dựng Đề án) tổ chức lấy ý kiến tham gia của các ngành có liên quan hoặc Hội đồng chuyên môn (nếu có) và hoàn chỉnh Đề án trước khi trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt.

3. Lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí

Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán, căn cứ danh mục Đề án đã được UBND thành phố phê duyệt, các đơn vị lập dự toán kinh phí xây dựng Đề án, tổng hợp vào dự toán của ngành, đơn vị mình, gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp cùng với dự toán ngân sách, báo cáo UBND cùng cấp trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định. Đối với các Đề án phát sinh do thực hiện nhiệm vụ đột xuất của cơ quan có thẩm quyền giao thì xem xét, trình cấp thẩm quyền bổ sung trong năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan.

Các đơn vị được giao dự toán kinh phí thực hiện xây dựng Đề án có trách nhiệm thực hiện thanh quyết toán kinh phí đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

4. Về triển khai ứng dụng các Đề án

Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Đề án có phương án tổ chức triển khai nhân rộng kết quả nghiên cứu hoặc thực hiện việc tổ chức ứng dụng các Đề án vào thực tiễn và báo cáo kết quả ứng dụng về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Quy trình này thay thế quy trình được quy định tại Công văn số 5840/UBND-STC ngày 01/9/2020 về quy trình xây dựng Đề án, dự án, nhiệm vụ Phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Công văn số 6455/UBND-KTTC ngày 29/9/2020 về việc điều chỉnh Công văn số 5840/UBND-STC ngày 01/9/2020.


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 4 4 0 7 3 5 1

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập