Tập trung đổi mới cơ chế chính sách KH&CN
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 06/07/2015 Lượt xem: 56

Trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, triển khai áp dụng thực hiện Luật KH&CN năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng đã tập trung đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động khoa học và công nghệ

Trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, triển khai áp dụng thực hiện Luật KH&CN năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng đã tập trung đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động khoa học và công nghệ:

- Xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở[1], kiện toàn bộ máy quản lý KH&CN quận, huyện[2].

- Áp dụng các quy định mới về cơ chế đặt hàng[3], tăng cường thực hiện tuyển chọn, mời gọi các tổ chức, cá nhân có năng lực tốt nhất triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được UBND thành phố đồng ý về chủ trương[4], thực hiện khoán thí điểm kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN đến sản phẩm cuối cùng[5] và hình thành Quỹ Phát triển KH&CN thành phố Đà Nẵng để cấp phát kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN[6].

Đồng thời, tiến hành xây dựng dự thảo Quyết định của UBND thành phố thay thế Quyết định số 30/2005/QĐ-UB ngày 18/3/2005 ban hành Quy định về cơ chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN thành phố Đà Nẵng; dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2009 của UBND thành phố ban hành Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước của thành phố Đà Nẵng.

- Đổi mới cơ chế chính sách khen thưởng đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Triển khai thực hiện Quy chế khen thưởng trong hoạt động KH&CN thành phố Đà Nẵng được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 03/03/2012 [7]. Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho đồng bộ với cơ chế, chính sách của trung ương.

Ngoài ra, Sở đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành 04 văn bản pháp luật tăng cường công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn thành phố[8]. Các văn bản trên là công cụ pháp lý tăng cường sự phối hợp liên ngành trong hoạt động thực thi quyền SHTT, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng, triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Bên cạnh đó, Sở đang tiến hành xây dựng dự thảo Đề án Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020; Quyết định ban hành Quy chế về hoạt động xét công nhận tác dụng, hiệu quả của sáng kiến đối với thành phố.

Nhìn chung, Sở đã nghiêm túc thực hiện các cơ chế chính sách, pháp luật hiện hành về KH&CN, đồng thời để triển khai đồng bộ và có hiệu quả hệ thống văn bản pháp luật từ trung ương đến địa phương, Sở đã không ngừng đổi mới, hoàn thiện các cơ chế chính sách phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về KH&CN tại địa phương.


[1] Xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

[2] Kiện toàn bộ máy quản lý KH&CN cấp quận/huyện: 07 quận, huyện đều phân công lãnh đạo UBND quận,huyện theo dõi; 01 lãnh đạo Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng trực tiếp phụ trách và tham mưu cho lãnh đạo UBND quận, huyện trên lĩnh vực KH&CN; bố trí 01 nhân sự thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN.

[3] Nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch nhiệm vụ nghiên cứu hàng năm thông qua việc đẩy mạnh việc đặt hàng vấn đề nghiên cứu để giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp thiết của thành phố, ngành, địa phương.

[4] Năm 2014 tuyển chọn 05 nhiệm vụ, năm 2015 tuyển chọn 07 nhiệm vụ.

[5] Tiến hành lựa chọn 03 đề tài nghiên cứu khoa học, tham mưu cho UBND thành phố thực hiện khoán chi đến sản phẩm KH&CN cuối cùng.

[6] Tham mưu cho UBND thành phố phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2015.

[7] Tổ chức xét duyệt 06 hồ sơ đề nghị xét khen thưởng trong lĩnh vực hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. Kết quả, UBND thành phố đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố đối với 06 tác giả/nhóm tác giả đã có thành tích nổi bật trong hoạt động KH&CN từ năm 2012 đến nay (Quyết định số 8707/QĐ-UBND ngày 28/11/2014).

[8] Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 24/01/2014); Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 5 Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2012; Dự án "Năng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020" (Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 06/5/2014); Kế hoạch kiểm tra xây dựng, áp dụng, duy trì vài cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố (Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2015).

(Văn phòng Sở)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập