Tìm kiếm

 

Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ quốc gia đến năm 2030
Người đăng tin: Dương Thị Thùy Trần Ngày đăng tin: 16/08/2021 Lượt xem: 35

Ngày 26/7/2021, Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 chính thức có hiệu lực thi hành.


Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; thực hiện Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện và tham gia Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2021 quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

Theo đó, việc quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình) phải bảo đảm công khai, minh bạch. Các nhiệm vụ thuộc Chương trình được triển khai theo đúng mục tiêu, nội dung và không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể quyền khác.

Thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là KH&CN) thuộc Chương trình (bao gồm: Tên, mục tiêu, sản phẩm dự kiến, tổ chức chủ trì, chủ nhiệm, thời gian thực hiện; tóm tắt kết quả thực hiện) được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhiệm vụ hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật.

Việc truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình thực hiện theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Báo chí.

Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện việc đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện theo các quy định của pháp luật về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ, công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN.

Về cơ quan quản lý Chương trình: Bộ KH&CN thống nhất quản lý Chương trình và trực tiếp quản lý các nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia thuộc Chương trình; Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan  thuộc Chính phủ quản lý các nhiệm vụ KHCN cấp bộ và phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức thực hiện Chương trình; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh và phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức thực hiện Chương trình.

Tại Điều 12, Thông tư quy định trách nhiệm cụ thể của UBND cấp tỉnh: Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện Chương trình theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại khoản 5 Điều 2 Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; Tổ chức quản lý các hoạt động chung, nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn thi hành; Phối hợp quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ thuộc Chương trình thực hiện trên địa bàn; Sở Khoa học và Công nghệ hoặc cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ nêu tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Thông tư này. Và để thực hiện được các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện (Khoản 2 Điều 45 Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN).

Xem thông tin chi tiết Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN tại file đính kèm

(Trần Thị Thùy Dương)


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 6 9 8 3 2 7

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập