Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030
Người đăng tin: Huỳnh Sang Ngày đăng tin: 17/07/2021 Lượt xem: 72

Ngày 13 tháng 7 năm 2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1158/QĐ-TTg ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, giá trị giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ hàng năm tăng bình quân đạt 30%, trên 35% đối với một số lĩnh vực, ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Tỷ trọng giao dịch tài sản trí tuệ đạt trên 20%, tỷ trọng giao dịch các công nghệ nhập khẩu từ các nước phát triển đạt 35%. Tỷ trọng giao dịch công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học Việt Nam đạt trên 40% trong tổng giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước. Phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ: trên 240 tổ chức trung gian và 6 mạng lưới tổ chức trung gian chuyên sâu cho 6 ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Số hóa các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ có tiềm năng thương mại hóa trên thị trường. Hiện đại hóa hệ thống hạ tầng quốc gia của thị trường khoa học và công nghệ, kết nối hiệu quả với mạng lưới tổ chức trung gian khu vực và toàn cầu.
 

Để đạt được những mục tiêu nói trên, Chương trình đã đưa ra những nhiệm vụ cụ thể như: Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý hỗ trợ phát triển thị trường KHCN; thúc đẩy phát triển nguồn cầu của thị trường KHCN, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển nguồn cung của thị trường KHCN; phát triển các tổ chức trung gian của thị trường KHCN; tăng cường hoạt động xúc tiến thị trường KHCN; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, truyền thông và hội nhập quốc tế về thị trường KHCN; phát triển hạ tầng quốc gia của thị trường KHCN…

Trong đó, một số giải pháp quan trọng như:

- Xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực cạnh tranh để thúc đẩy doanh nghiệp tham gia thị trường khoa học và công nghệ; cơ chế liên thông thị trường khoa học và công nghệ với các thị trường hàng hóa, dịch vụ, tài chính và lao động; cơ chế đẩy mạnh hợp tác viện, trường - doanh nghiệp; chính sách thương mại hoá, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ vào sản xuất, kinh doanh;

- Điều tra, thống kê, đánh giá nhu cầu công nghệ, năng lực giải mã, hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn cầu công nghệ và xuất bản báo cáo phân tích nhu cầu công nghệ của một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực;

- Triển khai các biện pháp thúc đẩy chuyển giao công nghệ; nhập khẩu, giải mã các công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, ưu tiên công nghệ từ các nước phát triển, có tiềm năng tác động lớn và lan tỏa, trước hết là đối với một số lĩnh vực công nghiệp/ngành hàng xuất khẩu chủ lực;

- Nâng cao năng lực hoạt động các tổ chức trung gian nhất là các tổ chức trung gian thuộc tổ chức khoa học và công nghệ lớn, đa ngành và gắn với các ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ thuộc khu vực tư nhân;

- Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có công nghệ mới được tạo ra trong nước công bố, trình diễn, giới thiệu, tham gia chợ, hội chợ công nghệ trong nước, ngoài nước;

- Tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức xã hội và quảng bá thành tựu phát triển thị trường khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ;

- Đầu tư, phát triển sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và một số sàn giao dịch công nghệ cấp vùng và chuyên ngành có vai trò đầu mối mạng lưới, hỗ trợ hiệu quả cho các tổ chức trung gian khác thực hiện các dịch vụ tư vấn, môi giới về thị trường khoa học và công nghệ, …


Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển sản phẩm, đổi mới công nghệ tạo nguồn cung thị trường KHCN

Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, tạo thiết bị công nghệ, ươm tạo, phát triển DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường KHCN. Năm 2020, tổng giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ được thực hiện trên địa bàn thành phố là 348,78 tỷ đồng, trong đó 06 hợp đồng chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư với tổng giá trị là 314,05 tỷ đồng, 51 hợp đồng chuyển giao công nghệ theo các hình thức khác với giá trị gần 34,73 tỷ đồng. Tính đến nay, thành phố Đà Nẵng có 15 doanh nghiệp KH&CN, 100% doanh nghiệp có loại hình kinh tế ngoài nhà nước và được chuyển đổi từ doanh nghiệp.

Để thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 theo Quyết định số 1158/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành phố xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí triển khai Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ của địa phương một cách hiệu quả.

Thông tin chi tiết của Quyết định số 1158/QĐ-TTg. của Thủ tướng Chính phủ.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập