Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 30/06/2021 Lượt xem: 163

Ngày 25/6/2021, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2214/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (thay thế Quyết định số 6240/QĐ-UBND ngày 27/8/2015).

Theo đó, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng được tổ chức lại thành một phòng chuyên môn thuộc Sở, chuyển Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, cơ cấu tổ chức của Sở gồm:

1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở

+ Văn phòng Sở;

+ Thanh tra Sở;

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;

+ Phòng Quản lý Khoa học;

+ Phòng Quản lý Công nghệ;

+ Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

+ Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

+ Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ;

+ Trung tâm Công nghệ sinh học;

+ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Xem toàn văn Quyết định 2214.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập