Hội nghị trực tuyến toàn thành phố nghiên cứu, quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố
Người đăng tin: Nguyễn Xuân Bình Ngày đăng tin: 29/06/2021 Lượt xem: 7

Sáng ngày 29/6/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn thành phố nghiên cứu, quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố.


Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương trinhfg bày bày tại hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày nội dung “Một số vấn đề cơ bản về Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay”. Nội dung của chuyên đề nêu rõ một số kết quả nổi bật đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Đại hội XII, đó là công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được tiến hành toàn diện, đồng bộ, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, với phương châm "cán bộ chức vụ càng cao thì phải càng gương mẫu".

Theo Ông Nguyễn Đức Hà, ít có nhiệm kỳ đại hội nào Ban Chấp hành Trung ương ban hành tới 4 Nghị quyết, 1 Quy định của Bộ Chính trị; Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành hơn 130 văn bản để chỉ đạo về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác cán bộ. Nhiều vấn đề khó, phức tạp và nhạy cảm đã thực hiện từ nhiềm năm trước nhưng chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra thì trong nhiệm kỳ này đã đem lại những kết quả cụ thể, thiết thực, đơn cử như việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giãn biên chế của hệ thống chính trị đạt kết quả rõ rệt.


Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các quận, huyện trên địa bàn thành phố tham dự hội nghị

Về Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng. Đại hội xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa...

Công tác xây dựng Đảng tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng có 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, đồng bộ để thực hiện, trong đó tập trung tăng cường xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đồng thời, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Theo kế hoạch của hội nghị, sau phần trình bày của Ông Nguyễn Đức Hà là phần trình bày của Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 trình bày chuyên đề “Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong điều kiện chiến lược của thành phố Đà Nẵng”; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết sẽ trình bày chuyên đề “Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh sẽ trình bày chuyên đề về “Định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát huy có hiệu quả các động lực tăng trưởng mới của thành phố Đà Nẵng gắn với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm Việt Nam (2021-2030).

Xuân Bình

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập