Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Người đăng tin: Nguyễn Xuân Bình Ngày đăng tin: 26/06/2021 Lượt xem: 65

Với mục tiêu triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số để điều chỉnh thể chế, cấu trúc lại quy trình, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; phát triển mạnh kinh tế số tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới; phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp để hình thành công dân số, xã hội số, phấn đấu đến năm 2030, Đà Nẵng hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN. Ngày 17/6/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đà nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.


Hội nghị Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong phát triển kinh tế xã - hội được Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở KH&CN và Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng tổ chức tháng 12/2020

Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết:

- Chuyển đổi số là bước chuyển tất yếu nhằm chuyển đổi căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng; hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và phương thức, lối sống, làm việc của người dân; phát triển môi trường số văn minh, an toàn, rộng khắp và bao trùm; là cơ hội giải quyết các điểm nghẽn cũng như tạo đột phá trong phát triển thành phố, hướng đến xây dựng thành phố Đà Nẵng là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống như Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

- Chuyển đổi số là “động lực” trong phát triển thành phố; là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm; kế thừa những thành tựu phát triển công nghệ, ứng dụng và dữ liệu số đã có, đi đôi với đổi mới, sáng tạo.

- Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, chất lượng cuộc sống người dân; đảm bảo an ninh, an toàn xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

- Khai thác tối đa mọi nguồn lực của Trung ương, của thành phố và xã hội, trong đó xác định nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản, lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá; bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của toàn xã hội.

Mục tiêu của Nghị quyết:

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 được hướng đến trên các lĩnh vực như: Về phát triển chính quyền số; phát triển kinh tế số trong lĩnh vực du lịch, lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, lĩnh vực giao thông vận tải và logistics, lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Về phát triển xã hội số trong lĩnh vực y tế và lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Đối với mục tiêu cụ thể đến năm 2030 của Nghị quyết đặt ra là: Thành phố Đà Nẵng hoàn thành cơ bản chuyển đổi số, hình thành thành phố thông minh; thuộc nhóm 03 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số và dẫn đầu về an toàn thông tin, thương mại điện tử của cả nước; duy trì các mục tiêu đạt được trong giai đoạn trước và đạt được một số mục tiêu cụ thể.

Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Để thực hiện tốt và hoàn thành các mục tiêu đặt ra, Nghị quyết đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp quan trọng phải làm như: Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tạo nền tảng chuyển đổi số; Nhiệm vụ, giải pháp phát triển chính quyền số; Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế số và Nhiệm vụ, giải pháp phát triển xã hội số.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng giao các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên, thành viên của tổ chức mình; cụ thể hóa triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện của từng ngành, địa phương, đơn vị; Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số trên địa bàn thành phố; chỉ đạo giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và tổ chức triển khai Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết chuyển đổi số trong ngành, địa phương, đơn vị phụ trách; xác định lộ trình, cân đối, phân kỳ nguồn lực đầu tư hợp lý để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong Nghị quyết, trong đó cần xác định tỷ lệ ngân sách hằng năm dành cho chuyển đổi số, phát triển chính quyền điện tử, thành phố thông minh; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời căn cứ tình hình thực tế để đề xuất điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cho phù hợp.

Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tổ chức phát động phong trào toàn dân hưởng ứng, tham gia công cuộc chuyển đổi số tại thành phố; đồng thời, tăng cường vai trò giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết trên địa bàn thành phố, hoàn thành trong tháng 6/2021; chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết.

Chi tiết Nghị quyết: Tại đây /documents/11328/414407/05-NQ.TU.signed.pdf/f1ed1271-36d4-48ec-9907-8921a40c21fb

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập