Thông tư 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 về việc quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.
Người đăng tin: Nguyễn Thị Bá Tuyên Ngày đăng tin: 09/06/2021 Lượt xem: 26

Ngày 19/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 về việc quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Thông tư này quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 quy định tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây gọi là Chương trình 1322).

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 1322. Trong đó quy định các nội dung và mức chi cho các hoạt động sau:

- Công tác thông tin, truyền thong về Năng suất chất lượng

- Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng

- Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Công tác quản lý, hoạt động chung của chương trình

- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, tham gia các chương trình đào tạo của quốc tế

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2021.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập